Katecheza dla dorosłych 2019.11.10

 

Stwierdzenie nieważności małżeństwa

 

Jeśli przy zawieraniu małżeństwa kościelnego nie zostaną spełnione wymogi prawa kanonicznego przepisane do ważności, takie małżeństwo jest nieważne, tzn. w ogóle nie zaistniało. Wówczas kompetentny sąd kościelny, stosując przepisaną procedurę, nieważność taką może orzec, po dokonaniu merytorycznej oceny wszystkich dowodów
i okoliczności przedstawionych przez zainteresowaną stronę.